Algemene Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle orders die via www.kaasuitholland.com worden besteld. 
De webshop www.kaasuitholland.com is een webshop van Delikaas te Spijkenisse. 

Artikel 1. Privacy 

1.    Delikaas staat garant voor maximale discretie ten aanzien van uw persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden
verstrekt zoals voorgeschreven in de wet bescherming persoonsgegevens. 

2.   Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken en te verzenden. Uw gegevens worden niet ter beschikking
gesteld aan derden. 

3.   Uw bankgegevens worden niet door ons opgeslagen en komen alleen voor bij de betalingen per Ideal en creditcard. De gegevens –
bij Paypal betalingen – worden versleuteld (t.b.v. maximale beveiliging) verstuurd naar Paypal. Uw financiële gegevens zijn dus uitsluitend
bij Paypal bekend en worden uitsluitend gebruikt om de betaling van de bestelling uit te voeren. 

Artikel 2. Prijzen 

4.       De prijzen per product zijn inclusief BTW. 

5.      Voor iedere bestelling worden verzendkosten in rekening gebracht. Ook dit bedrag wordt expliciet vermeld op de website in de winkelwagen. De
verzendkosten zijn afhankelijk van het land van bestemming, het totaalgewicht van de bestelling en de verzendwijze. 
       Alle kosten voor de verzending en aflevering zijn voor uw rekening.   

6.    Het totaalbedrag van uw bestelling is inclusief de verwerking van de order. 

7.    Alle bedragen zijn gesteld in Euro’s. 

Artikel 3. Betaling 

8.    U kunt uw bestelling betalen met overboeking per Ideal, creditcard of PayPal. 

9.    Delikaas zal uw bestelling direct verwerken nadat de betaling is ontvangen. 

Artikel 4. Orderbevestiging 

10.  Van elke bestelling ontvangt u per e-mail een bevestiging. Hierop staan alle producten, de prijzen per product, eventueel BTW, verzendkosten en
de totaalprijs vermeld. Tevens ziet u hier het adres waar de bestelling bezorgd zal worden. 

11.  Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Mochten producten niet meer leverbaar zijn dan zal Delikaas u dit melden per e-mail. U hebt
dan de keus of u een vervangend product toegestuurd wilt hebben of dat u het bedrag van dit product terug betaald wilt hebben. 

Artikel 5. Verzending 

12.  Delikaas zal al het mogelijke doen om de bestelling binnen 2 werkdagen af te leveren bij PostNL. Delikaas is echter niet aansprakelijk voor
vertraging die veroorzaakt wordt door overmacht of doordat producten niet per direct leverbaar zijn. 

13.  Delikaas is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat de bestelling door PostNL is geaccepteerd. 

14.  PostNL zal de bestelling afleveren op het adres dat door de klant tijdens de bestelprocedure is aangegeven. 

15.  PostNL geeft een indicatie van de verzendduur. Deze is afhankelijk van het land van bestemming en van de door u gekozen verzendwijze. De
verzendduur kan oplopen tot 30 werkdagen.
Delikaas kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het overschrijden van deze verzendduur. In overleg zal Delikaas contact opnemen
met PostNL om dit probleem uit te zoeken.

16.  U bent zelf verantwoordelijk voor importheffingen in het land van bestemming. Delikaas heeft hier geen controle over. Bij vragen kunt u contact
opnemen met het douanekantoor. 

17.  Delikaas zal zich bij de levering houden aan de Incoterms2020. Dit zijn wereldwijd erkende gestandaardiseerde leveringsvoorwaarden voor
internationale transacties van materiële goederen. Dat wil zeggen dat Delikaas aan huis levert en dat u verantwoordelijk bent voor het
importeren van de producten. 

Artikel 6. Ontvangst  & Retour

18.  Indien u weigert de producten in ontvangst te nemen of indien u de aanwijzingen of informatie met betrekking tot de in ontvangst name niet
opvolgt, zullen extra kosten voor opslag van de producten en/of de kosten voor een nieuwe aflevering voor uw rekening zijn. 

19.  Indien u niet staat bent op de goederen tijdig op te halen dan wel in ontvangst te nemen, is Delikaas niet aansprakelijk voor schade ten gevolge
van bedorven producten of voor het overschrijden van de houdbaarheidsdatum van de producten. 

20.  Zodra u de bestelling in ontvangst heeft genomen, doet u er goed aan de inhoud te controleren. Eventuele schade aan de producten of afwijkingen
van de bestelling, moet u binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk doorgeven aan Delikaas met vermelding van de gegevens op de pakbon. Hierbij
moet u ook duidelijk vermelden om welke producten het gaat en wat de gebreken zijn. Eventueel een foto bijvoegen als bewijs. 

21.  Zodra de bestelling juridisch en/of feitelijk aan u is geleverd, is Delikaas niet meer aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de geleverde
producten. 

22. Retouren van producten gaat alleen in overleg met Delikaas. U kunt dit binnen 7 dagen aangeven op kaasuitholland@delikaas.nl.

Artikel 7. Garantie 

23.  Delikaas garandeert dat uw bestelling aan de gebruikelijke kwaliteit voldoet. De bestelde producten worden met grote zorg behandeld en
ingepakt. 

24.  Mocht er tijdens het transport schade zijn ontstaan, dan zal Delikaas een onderzoek instellen bij de transporteur. 

Artikel 8. Aansprakelijkheid 

25.  Indien de producten die Delikaas heeft geleverd beschadigd zijn, dan is de aansprakelijkheid van Delikaas tegenover u beperkt tot hetgeen in onze
voorwaarden onder “Garantie” is geregeld. 

26.  U bent persoonlijk verantwoordelijk voor uw productkeuze. Delikaas is niet aansprakelijk indien de schade is ontstaan door opzet, schuld en/of
verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant. 

27.  De beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade opgenomen in deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg
is van opzet of schuld van Delikaas of een ondergeschikte. 

 Artikel 9. Overmacht 

28.  Noch, Delikaas noch de klant zijn gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daarin gehinderd worden als gevolg van
omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het algemeen geldende opvattingen voor
hun rekening komt. 

29.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle
van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Delikaas geen invloed kan uitoefenen, die echter Delikaas verhinderen haar
verplichtingen na te komen. 

30.  Delikaas behoudt zich ook het recht voor om zich op overmacht te beroepen mochten omstandigheden als hierboven omschreven, intreden nadat
Delikaas haar verplichtingen had moeten nakomen. 

Artikel 10. Geschillen 

31.  De rechter in de vestigingsplaats van Delikaas is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
Niettemin heeft Delikaas het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

Artikel 11. Toepasselijk recht 

32.  Het Nederlands recht is op elke overeenkomst van Delikaas en haar klanten van toepassing. 

Artikel 12. Toepassing voorwaarden 

33.  Voor alle bestellingen die u via KaasuitHolland doet, gelden deze algemene voorwaarden.  Andere voorwaarden zijn niet van toepassing. Door het
plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. 

34.  Delikaas kan deze voorwaarden wijzigen. De nieuwe voorwaarden zijn geldig bij uw eerstvolgende bestelling. U geeft daarmee aan akkoord te
gaan met de nieuwe voorwaarden. 

Artikel 13. Copyrights 

34.  Delikaas behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 

35. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder de teksten en afbeeldingen, berusten bij Delikaas en/of bij diegene
van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op de sites vermelde
informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik. 

36. Kaasuitholland is eigendom van Delikaas, gevestigd te Spijkenisse. Inschrijving K.v.K. te Rotterdam 24280754, BTW-nr: NL002042544B35